Programa SEFED


MODULAR SEFED, S.A.S està integrada amb una xarxa juntament amb altres empreses nacionals i internacionals que comercialitzen els seus productes o es presten els seus serveis entre sí, amb la finalitat de posar en pràctica la confecció de tots els documents i procediments que es requereixen per la gestió i administració d'una empresa.
VENDES


MODULAR SEFED, S.A.S. disposa d'un catàleg amb els productes que ofereix als seus clients. Les empreses i particulars (simulats) que estàn interessats remeten les seves comandes i se'ls envia la mercaderia juntament amb els documents comercials, albarà i factura, realitzades pel Departament Comercial.COMPRES

MODULAR SEFED, S.A.S. disposa, per cobrir les seves necessitats, de productes i serveis que ofereixen la resta d'empreses integrades a la xarxa Sefed i Europen.
Quan està interessat en algun d'ells el·labora la corresponent comanda, s'envia al proveïdor i resta a l'espera de la recepció de la mercaderia i dels documents, albarà i factura que el·laboren.


ASPECTES COMPTABLES I FISCALS


MODULAR SEFED té personalitat jurídica de SOCIETAT ANÒNIMA SIMULADA i per tant està obligada a portar comptabilitat.
L'empresa registrarà les seves operacions econòmiques mitjançant el programa de gestió comptable.
Des d'els altres departaments li arribaran documents per registrar: factures de compres, de vendes, de creditors, moviments bancaris, nòmines, etc.
Cada mes l'empresa realitzarà liquidacions d'IVA i d'IRPF des de l'Agència Tributària en línia de la Central de Simulació.
Per altra banda, l'empresa és subjecte passiu de l'Impost sobre Societats i per això realitzarà pagaments a compte i la seva liquidació anual. 
Serà important controlar les gestions bancàries i les previsions de cobraments i pagaments.
RECURSOS HUMANS


Seran els/les administratius/ves, prèvia consulta al Cap de Departament, els que contractin al personal de MODULAR SEFED, S.A.S. segons les necessitats de l'empresa.
Tenim com a política d'empresa el preservar el medi ambient, prevenir les actuacions contaminants i dissenyar estratègies front el canvi climàtic mitjançant la gestió mediambiental segons el manual de Bones Pràctiques Ambientals.
Assegurar la prevenció dels riscos laborals i el respecte d'una adequada vigilància de la Salut Laboral del nostre personal segons les indicacions del manual de Mesures Preventives.


ORGANITZACIO I HORARI

L'empresa simulada funcionarà des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre, segons el calendari laboral de l'empresa.
MODULAR SEFED, S.A.S. s'organitza en quatre departaments:
  • Comercial
  • Financer
  • Recursos Humans (RRHH)
  • Recepció


A MODULAR SEFED, SAS som conscients de la importància d’oferir sempre una qualitat màxima a tots els nostres productes i serveis. Com a factor primordial per a aconsenguir-ho comptem amb el millor equip humà per assolir-ho.


Per a més informació: 

Fundació INFORM (castellà): http://inform.sefed.es/presenta/flash/presentacion.swf
Programa SEFED (castellà): http://inform.sefed.es/presenta/flash/metodologia_es.swf